แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/3365-22มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่้น ประจำปีงบประมาณ 2564[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 410
[เมืองแพร่][พร0023.3/3371-22มีค64]ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 374
[เมืองแพร่][พร0023.3/3342-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 458
[ร้องกวาง][พร0023.3/3344-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 430
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/3343-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 422
[เมืองแพร่][พร0023.4/3337-22มีค64]ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 2548[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 888
[อบจ.][พร0023.3/3249-18มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 428
[ประธานสภา อบจ.แพร่][พร0023.3/3128-16มีค64]ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของอนุมัติเดินทางไปราชการ[ประธานสภา อบจ.แพร่] เขียนโดย Admin 447
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3143-16มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 419
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3141-16มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 386