แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/144-28-เมษ64]การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลจากเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ 2563[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 352
[อบจ.][พร0023.3/4983-3เมษ64]การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหา่รส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองคืการบริหารส่วนจังหวัด(ก.ส.อ.)[อบจ.] เขียนโดย Admin 348
[เมืองแพร่][พร0023.5/4998-3พค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 2)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 361
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4740-28เมษ64]การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำฯ[เทศบลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 401
[สูงเม่น][พร0023.5/4522-22เมษ64]การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ลูกจ้างประจำ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 391
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4679-26เมษ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 389
[อบจ.][พร0023.5/4680-26เมษ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[อบจ.] เขียนโดย Admin 413
[อบจ.][พร0023.3/4615-23เมษ64]ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 466
[วังชิ้น][พร0023.2/4571-23เมษ64]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 383
[สอง][พร0023.3/4562-23เมษ64]ขอทำความตกลงกีณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) 2561[สอง] เขียนโดย Admin 377