แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ลอง][พร0023.3/7805-7กค64]แต่งตั้งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[ลอง] เขียนโดย Admin 354
[อบจ.][พร0023.5/7768-7กค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบรหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 364
[ลอง][พร0023.3/7730-6กค64]อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขอลาออก[ลอง] เขียนโดย Admin 463
[วังชิ้น][พร0023.2/7691-6กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 371
[เมืองแพร่][พร0023.2/7690-6กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 417
[พร0023.1/214-5กค64]การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Admin 390
[อบจ.][พร0023.1/213-1กค64]การสัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลแผนบริหารควรมต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต[อบจ.] เขียนโดย Admin 385
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/7481-1กค64]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 368
[ลอง][พร0023.5/7410-30มิย64]การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทลูกจ่างประจำ รายนายจรัญ คำจันทรา[ลอง] เขียนโดย Admin 403
[สอง][พร0023.5/7365-29มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สอง] เขียนโดย Admin 375