แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.3/3512-24มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 400
[เด่นชัย][พร0023.3/3513-24มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 452
[สูงเม่น][พร0023.1/3465-24มีค64]ขออนุมัติทำลายหนัสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 428
[เมืองแพร่][พร0023.3/3460-24มีค64]ขอทำควมตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 427
[สอง][พร0023.1/3409-23มีค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สอง] เขียนโดย Admin 412
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/3365-22มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่้น ประจำปีงบประมาณ 2564[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 440
[เมืองแพร่][พร0023.3/3371-22มีค64]ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 405
[เมืองแพร่][พร0023.3/3342-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 488
[ร้องกวาง][พร0023.3/3344-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 463
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/3343-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 457