แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว2858-30มิย64]การประกวดวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ เขียนโดย Admin 397
[พร0023.1/ว290-28มิย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.1/ว289-25มิย64]การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล เขียนโดย Admin 398
[พร0023.1/ว278-22มิย64]แจ้งเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีฯ เขียนโดย Admin 391
[พร0023.1/ว275-18มิย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูุมชน ครั้งที่ 22/2564 เขียนโดย Admin 375
[พร0023.1/ว271-17มิย64]แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำความตกลงระหว่าง อปท.กับหน่วยงานในต่างประเทศ เขียนโดย Admin 459
[พร0023.1/ว2618-16มิย64]การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินับระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนโดย Admin 408
[พร0023.1/ว265-15มิย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 เขียนโดย Admin 392
[พร0023.1/ว6087-31พค64]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น(INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 626
[พร0023.1/ว239-28พค64]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ application Zoom เขียนโดย Admin 440