แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว202-6พค64]โครงการศึกษาผู้ที่มีศักยภาพนานาชาติซีอานฯ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.1/ว203-6พค64]ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 467
[พร0023.1/ว199-6พค64]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2564 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.1/ว198-6พค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุม ครั้งที่ 16/2564 เขียนโดย Admin 424
[พร0023.1/ว200-6พค64]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) เขียนโดย Admin 453
[พร0023.1/ว193-30เมษ64]การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 477
[พร0023.1/ว192-30เมษ64]ขอเชิญประชุมข้าราชการจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 421
[พร0023.1/ว1901-28เมษ64]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายก อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เขียนโดย Admin 479
[พร0023.1/ว187-27เมษ64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล เขียนโดย Admin 434
[พร0023.1/185-26เมษ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย Admin 425