แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว504-15ธค63]แจ้งประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Admin 528
[พร0023.1/ว502-14ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 เขียนโดย Admin 466
[พร0023.1/ว498-9ธค63]แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 688
[พร0023.1/ว497-9ธค63]แจ้งกำหนดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 554
[พร0023.1/ว496-9ธค63]ปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 523
[พร0023.1/ว489-4ธค63]แจ้งปรับกำหนดการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการลบริหารราชการของนักบริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 494
[พร0023.1/ว488-4ธค63]การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่ เขียนโดย Admin 472
[พร0023.1/ว487-4ธค63]ปฏิทินการสอบภาษาอังกษของสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 450
[พร0023.1/ว482-4ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 เขียนโดย Admin 446
[พร0023.1/ว5589-4ธค63]การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 515