แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว5300-9ธค64]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 530
[พร0023.1/ว509-9ธ.ค.64]การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม เขียนโดย Admin 413
[พร0023.1/ว301-30พย64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังของ อปท. เขียนโดย Admin 471
[พร0023.1/ว499-1ธค64]แจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 434
[พร0023.1/ว5117-29พย64]แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาการศึกษา เขียนโดย Admin 562
[พร0023.1/ว496-26พย64]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน(กรม) เขียนโดย Admin 453
[พร0023.1/ว497-26พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 เขียนโดย Admin 423
[พร0023.1/ว492-25พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 เขียนโดย Admin 429
[พร0023.1/ว4993-19พย64]แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 517
[พร0023.1/ว485-19พย64]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Ypung Leaders'Program(YLP) ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 450