แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว431-19ตค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 เขียนโดย Admin 405
[พร0023.1/ว429-19ตค64]แจ้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือผ่าน e-mail เข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) เขียนโดย Admin 536
[พร0023.1/ว4496-19ตค64]การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 465
[พร0023.1/ว425-12ตค64]แจ้งข้อมูลข่าวารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 เขียนโดย Admin 435
[พร0023.1/ว421-7ตค64]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 470
[พร0023.1/357-7ตค64]ขอใช้ชี้แจงกรณีมิได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet เขียนโดย Admin 430
[พร0023.1/ว412-5ตค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครังที่ 38/2564 เขียนโดย Admin 470
[พร0023.1/ว405-4ตค64]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google meet เขียนโดย Admin 439
[พร0023.1/ว404-4ตค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 เขียนโดย Admin 413
[พร0023.1/ว402-30กย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 เขียนโดย Admin 418