แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว5655-8ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 เขียนโดย Admin 551
[พร0023.4/ว5654-8ธค63]แนวทางการปฏิบัติการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เขียนโดย Admin 451
[พร0023.4/ว5627-7ธค63]การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เขียนโดย Admin 464
[พร0023.4/ว5626-7ธค63]ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 2522 เขียนโดย Admin 487
[พร0023.4/ว5625-7ธค63]แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย Admin 457
[พร0023.4/ว5546-2ธ.ค.63]การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 555
[พร0023.4/ว5346-24พย63]การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.4/ว5169-12พย63]ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย Admin 555
[พร0023.4/ว4895-27ตค63]หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนในมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 2562 เขียนโดย Admin 489
[พร0023.4/ว5074-6พย63]รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เขียนโดย Admin 653