แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3473-10สค64]ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก เขียนโดย Admin 572
[พร0023.4/ว3359-2สค64]การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 604
[พร0023.4/ว3297-27กค64]เลื่อนดำเนินการโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 488
[พร0023.4/ว3217-21กค64]การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 627
[พร0023.4/ว3158-19กค64]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 510
[พร0023.4/ว3125-15กค64]สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการประเมิลผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เขียนโดย Admin 578
[พร0023.4/ว311-13กค64]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว จึงกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในวันศุกร์ ที่ 30 กค 64 เขียนโดย Admin 547
[พร0023.4/ว3047-12กค64]การออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 554
[พร0023.4/ว2974-7กค64]โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 570
[พร0023.4/ว296-30มิย64]กรมโยธาและผังเมืองได้แจ้งกฏกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) เขียนโดย Admin 547