แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4143-23กย64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เขียนโดย Admin 401
[พร0023.4/ว4239-30กย64]การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิก ส.อบต.และ นายก อบต. ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 503
[พร0023.4/ว4228-30กย64]การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขียนโดย Admin 460
[พร0023.4/ว4221-30กย64]การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 641
[พร0023.4/ว4132-22กย64]แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 560
[พร0023.4/ว392-20กย64]แจกจ่ายคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Admin 526
[พร0023.4/ว391-20กย64]แจ้งดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 549
[พร0023.4/ว3930-8กย64]ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2564 เขียนโดย Admin 604
[พร0023.4/ว382-3กย64]กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเปลี่ยนอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 497
[พร0023.4/ว381-3กย64]กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 532