แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว5527-24ธค64]การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 512
[พร0023.4/ว5526-24ธค64]ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 547
[พร0023.4/ว5228-3ธค64]โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) เขียนโดย Admin 517
[พร0023.4/ว507-8ธค64]แจ้ง อปท.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบ เขียนโดย Admin 561
[พร0023.4/ว5174-30พ.ย.64]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 477
[พร0023.4/ว5176-30พ.ย.64]การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 536
[พร0023.4/ว5175-30พ.ย.64]การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เขียนโดย Admin 500
[พร0023.4/ว5107-26พย64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง เขียนโดย Admin 472
[พร0023.4/ว495-26พย64]เลื่อนกำหนดเวลาพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบีมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขียนโดย Admin 501
[พร0023.4/ว5076-25พย64]การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เขียนโดย Admin 510