แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว231-25พค64]การให้ความเห็นตามข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. 2537 เขียนโดย Admin 557
[พร0023.4/ว230-25พค64]กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 557
[พร0023.4/ว217-19พค64]จัดส่งตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการฯ เขียนโดย Admin 588
[พร0023.4/ว2133/ว2132-14พค64]การมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เขียนโดย Admin 569
[พร0023.4/ว2115-13พค64]การดำเนินคดีตามมติคณะรัฐมนตรี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 589
[พร0023.4/ว2001-6พค64]การขยายเวลาการดำเนินการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 624
[พร0023.4/ว194-30เมษ64]การสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่และรายงานตามแบบสำรวจหอพักฯ เขียนโดย Admin 672
[พร0023.4/ว1893-28เมษ64]แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เขียนโดย Admin 669
[พร0023.4/ว1758-20เมษ64]ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เขียนโดย Admin 571
[พร0023.4/ว168-16เมษ64]แจ้งเลื่อนการจัดโครการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 576