แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5508-1ธค63]การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 590
[พร0023.3/ว5445-30พย63]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 560
[พร0023.5/ว5444-30พย63]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 518
[พร0023.5/ว5413-27พย63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 10/2563 เขียนโดย Admin 789
[พร0023.5/ว472-26พย63]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย Admin 755
[พร0023.5/ว5407-26พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เขียนโดย Admin 603
[พร0023.5/ว5406-26พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 544
[พร0023.5/ว5405-26พย63]กการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เขียนโดย Admin 539
[พร0023.5/ว471-26พย63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 533
[พร0023.5/ว470-26พย63]การนำราคาน้ำมันมันหมุนเร็วบี 7 ไปใช้ในการคำนวฯราคากลางงานก่อสร้างฯ เขียนโดย Admin 539