แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว12-11มค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 522
[พร0023.5/ว11-11มค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 569
[พร0023.5/ว137-8มค64]แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 526
[พร0023.5/ว11-5มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 610
[พร0023.5/ว10-5มค64]ขอเลื่อนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 626
[พร0023.5/ว9-5มค64]กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) เขียนโดย Admin 595
[พร0023.5/ว8-5มค64]การประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 581
[พร0023.5/ว7-5มค64]แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐฯ เขียนโดย Admin 599
[พร0023.5/ว6-5มค64]แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย Admin 558
[พร0023.5/ว5-5มค64]แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เขียนโดย Admin 564