แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1309-22มีค64]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 590
[พร0023.5/ว1275-19มีค64]การส่งเงินคืนเงินค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของน้ำเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 608
[พร0023.5/ว133-19มีค64]ขอความร่วมมือแจ้งการใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 586
[พร0023.5/ว132-19มีค64]แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ เขียนโดย Admin 597
[พร0023.5/ว134-19มีค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Admin 553
[พร0023.5/ว128-18มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 592
[พร0023.5/ว125-16มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 602
[พร0023.5/ว1212-16มีค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2535 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 761
[พร0023.5/ว1211-16มีค64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 771
[พร0023.5/ว1210-16มีค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 696