แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว54-6มค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 572
[พร0023.5/ว53-6มค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 636
[พร0023.5/ว52-6มค65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ แลกะภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 594
[พร0023.5/ว51-6มค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 408
[พร0023.5/ว56-6มค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 350
[พร0023.5/ว8-5มค65]การส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับนำมาใช้ในราชการ เขียนโดย Admin 359
[พร0023.5/ว6-5มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 391
[พร0023.5/ว542-29ธค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 467
[พร0023.5/ว541-29ธค64]แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เขียนโดย Admin 563
[พร0023.5/ว537-28ธค64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 497