แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1231-29มีค65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 453
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 684
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 681
[พร0023.2/ว1186-24มีค65]หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เขียนโดย Admin 395
[พร0023.2/ว1184-24มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 271
[พร0023.2/ว1185-24มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 277
[พร0023.2/ว1158-23มีค65]การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เขียนโดย Admin 305
[พร002.2/ว169-23มีค65]แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 403
[พร0023.2/ว1125-21มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 313
[พร0023.2/ว1112-18มีค65]กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สายงานการสอน เขียนโดย Admin 393