แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 1128
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 1056
[พร0023.2/ว4312-18พย65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(3ฉบับ) เขียนโดย Admin 636
[พร0023.2/ว4309-18พ.ย.65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 495
[พร0023.2/ว426-23พ.ย.65]การประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 372
[พร0023.2/ว4360-23พ.ย.65]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2566ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำและผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 3602
[พร0023.2/ว408-16พย65]แจ้ง อปท.ดำเนินการนำส่งรายละเอียดไปยังบริษัทการจดทะเบียนสมาชิกฯ เขียนโดย Admin 455
[พร0023.2/ว4069-3พย65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 698
[พร0023.2/ว4070-3ตค65]ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 4602
[พร0023.2/ว4153-9พย65]การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เขียนโดย Admin 582