แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3582-27กย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 708
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 953
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 1188
[พร0023.2/ว3506-21กย65]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 660
[พร0023.2/ว309-7กย65]แจ้งขอความร่วมมืออำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 541
[พร0023.2/ว307-7กย65]แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนตามราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2565/65 ให้ อปท.ทราบ เขียนโดย Admin 429
[พร0023.2/ว306-5กย65]ขอแจ้งคู่มือรวมแบบและตัวอย่างเอกสารในการเสนอเรื่องเข้าบรรจุในวาระประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ. จังหวัดแพร่ ให้ อปท.ทราบ เขียนโดย Admin 613
[พร0023.2/ว305-5กย65]แจ้งขอความร่วมมืออำเภอประสาน อปท.ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 527
[พร0023.2/ว3267-30สค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 970
[พร0023.2/ว3266-30สค65]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 804