แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3978-31ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 306
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 900
มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 823
[พร0023.2/ว371-27ตค65]ประชาสัมพันธ์ อปท.เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 357
[พร0023.2/ว3944-27ตค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขียนโดย Admin 334
[พร0023.2/ว3881-21ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 351
[พร0023.2/ว365-20ตค65]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 428
[พร0023.2/ว362-17ตค65]แจ้งประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 295
[พร0023.2/ว360-17ต.ค.65]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากร เขียนโดย Admin 479
[พร0023.2/ว357-17ตค65]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทราบฯ เขียนโดย Admin 445