แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1111-18มีค65]แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 376
[พร0023.2/ว1114-18มีค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 372
[พร0023.2/ว1106-18มีค65]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2562) เขียนโดย Admin 326
[พร0023.2/ว1017-14มี.ค.65]หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ เขียนโดย Admin 448
[พร0023.2/ว151-10มี.ค.65]ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลกรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ในอปท. เขียนโดย Admin 470
[พร0023.2/ว150-10มี.ค.65]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและจำนวนรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 457
[พร0023.2/ว991-10มี.ค.65]การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอดูคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 426
[พร0023.2/ว963-9มี.ค.65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 537
[พร0023.2/ว139-4มีค65]แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ เขียนโดย Admin 398
[พร0023.2/ว2648-4มีค65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 492