แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2960-8สค65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 770
[พร0023.2/ว340-8ส.ค.65]การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. เขียนโดย Admin 465
[พร0023.2/ว337-5สค65]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี(โบนัส) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 12426
[พร0023.2/ว2906-5สค65]เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบ 2565(เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 เขียนโดย Admin 523
[พร0023.2/ว2905-5สค65]เลื่อนกำหนดโครงการสัมนาเชิงวิชาการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปฯ เขียนโดย Admin 367
[พร0023.2/ว336-4สค65]แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาอื่นฯ เขียนโดย Admin 413
[พร0023.2/ว335-4สค65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.แจ้งนักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าว เขียนโดย Admin 472
[พร0023.2/ว333-2สค65]ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท.รับทราบ เขียนโดย Admin 438
[พร0023.2/ว2821-1สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 415
[พร0023.2/ว2799-27กค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 678