แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว346-7ตค65]การตอบแทนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 2806
[พร0023.2/ว349-7ตค65]การประเมินประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 8767
[พร0023.2/ว348-7ตค65]ขอความร่วมมืออำเภอประสาน อปท.ขอที่อยู่ของบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 520
[พร0023.2/ว347-7ตค65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอแจ้ง อปท. แจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและรวบรวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่บุคลากรส่งคืนจังหวัด เขียนโดย Admin 491
[พร0023.2/ว338-5ตค65]ขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีบุคลากรทางการศึกษาทราบและสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 448
[พร0023.2/ว332-4ตค65]แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นฯ เขียนโดย Admin 357
[พร0023.2/ว331-4ตค65]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูฯในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูฯเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 370
[พร0023.2/ว3661-30กย65]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหามาหมดแล้ว เขียนโดย Admin 471
[พร0023.2/ว3649-30กย65]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 499
[พร0023.2/ว3597-28กย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 771