แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว878-3มีค65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 534
[พร0023.2/ว864-3มีค65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 498
[พร0023.2/ว127-2มีค65]ให้ อปท.แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสังกัดทราบฯ เขียนโดย Admin 385
[พร0023.2/ว126-2มีค65]แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 311
[พร0023.2/ว125-2มีค65]การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เดือดร้อนหรือขาดแคลน เขียนโดย Admin 345
[พร0023.2/ว812-28กพ65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 610
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 1001
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 1695
[พร0023.2/ว737-22กพ65]แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 เขียนโดย Admin 492
[พร0023.2/ว97-17กพ65]แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 529