แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว66-1กพ65]การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 379
[พร0023.2/ว453-1กพ65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 611
[พร0023.2/ว435-31มค65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 459
[พร0023.2/ว432-31มค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 587
[พร0023.2/ว434-31มค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 319
[พร0023.2/ว401-28มค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 429
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 687
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 814
[พร0023.2/ว369-26มค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 393
[พร0023.2/ว368-26มค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(ประธนาสภาฯ)ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 339