แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3247-30สค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 787
[พร0023.2/ว3241-29สค65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 316
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 727
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 883
[พร0023.2/ว3177-24สค65]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รองเดือนเมษายน 2565 เขียนโดย Admin 397
[พร0023.2/ว3176-24สค65]การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เขียนโดย Admin 384
[พร0023.2/ว3138-22สค65]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 406
[พร0023.2/ว3137-22สค65]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เขียนโดย Admin 406
[พร0023.2/ว3130-19สค65]สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 341
[พร0023.2/ว3117-18สค65]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน(ทต. และ อบต.) เขียนโดย Admin 473