แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1908-29เมษ64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 830
[พร0023.2/ว1869-27เมษ64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 972
[พร0023.2/ว1868-27เมษ64]กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินเดือน ตุลาคม (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 507
[พร0023.2/ว1846-26เมษ64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 795
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 996
[พร0023.2/ว1771-21เมษ64]การสอบแข็งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 601
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 822
[พร0023.2/ว1755-20เมษ64]ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ เขียนโดย Admin 562
[พร0023.2/ว1650-9เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 570
[พร0023.2/ว160-5เมษ64]การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 563