แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3069-13กค64]แจ้งกำหนดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ เขียนโดย Admin 541
[พร0023.2/ว2999-7กค64]แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 706
[พร0023.2/ว3000-7กค64]ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย Admin 480
[พร0023.2/ว3002-7กค64]ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ Meet the Expert เขียนโดย Admin 452
[พร0023.2/ว2984-7กค64]การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เขียนโดย Admin 587
[พร0023.2/ว2942-5กค64]หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 609
[พร0023.2/ว2852-30มิย64]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 518
[พร0023.2/ว2853-30มิย64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.แพร่ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 478
[พร0023.2/ว2821-28มิย64]ประกาศเลื่อนวัน เวลาสถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 564
[พร0023.2/ว2814-28มิย64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย Admin 800