แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว209-17พค64]ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ เขียนโดย Admin 597
[พร0023.2/ว2140-14พค64]แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 เขียนโดย Admin 502
[พร0023.2/ว2054-7พค64]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 706
[พร0023.2/ว5206-7พค64]เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 549
[พร0023.2/ว2010-6พค64]การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 558
[พร0023.2/ว2009-6พค64]เลื่อนการดำเนินโครงการ เขียนโดย Admin 514
[พร0023.2/ว1952-3พค64]แจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย Admin 584
[พร0023.2/ว1951-3พค64]การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งครู เขียนโดย Admin 570
[พร0023.2/ว1927-30เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 543
[พร0023.2/ว1928-30เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 640