แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1537-5เมษ64]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 678
[พร0023.2/ว158-31มีค64]การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 538
[พร0023.2/ว1429-29มีค64]แจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 795
[พร0023.2/ว1420-29มีค64]แจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 850
[พร0023.2/ว1417-29มีค64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 718
[พร0023.2/ว1289-22มีค64]การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 767
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 1058
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 862
[พร0023.2/ว127-18มีค64]แนวทางในการติดตามสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ที่ค้างชำระหนี้ ฯ เขียนโดย Admin 600
[พร0023.2/ว1248-18มีค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 541