แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/1506-5กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี (ถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 453
[อบจ.][พร0023.5/1504-5กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี (ถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 450
[อบจ.][พร0023.5/1502-5กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 434
[ลอง][พร0023.3/1494-5กพ64]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564[ลอง] เขียนโดย Admin 450
[เมืองแพร่][พร0023.5/36-5กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 494
[เมืองแพร่][พร0023.3/1423-4กพ64]การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 491
[ร้องกวาง][พร0023.5/1367-4กพ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 447
[สอง][พร0023.2/1308-2กพ64]หารือการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเ็นเงินรางวัล(โบนัส)สำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563[สอง] เขียนโดย Admin 1425
[เด่นชัย][พร0023.5/970-26มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 527
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/32-29มค64]คู่มือพื้นที่่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561 - 2580[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 532