แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.2/521-14มค64]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561[อบจ.] เขียนโดย Admin 440
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/15-15มค64]แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 464
[วังชิ้น][พร0023.4/415-12มค64]ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 479
[เมือง][พร0023.5/7-11มค64]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมือง] เขียนโดย Admin 497
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/278-8มค64]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 587
[อบจ.][พร0023.2/04-8มค64]แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การจัดส่งผลงานของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา รายเดือนตุลาคม 2561[อบจ.] เขียนโดย Admin 494
[เด่นชัย][พร0023.3/256-8มค64]การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 501
[วังชิ้น][พร0023.3/222-7มค64]การดำเนินโครงการสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ประจำปีงบประมาณ 2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 462
[อบจ.][พร0023.5/140-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 524
[อบจ.][พร0023.5/138-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 465