แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบต.ร่องกาศ][พร0023.3/33-29มค64]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ GFMIS[อบต.ร่องกาศ] เขียนโดย Admin 406
[อบต.กาญจนา][พร0023.5/28-27มค64]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่ายระบบ GFMIS[อบต.กาญจนา] เขียนโดย Admin 466
[ร้องกวาง][พร0023.3/797-22มค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 469
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/25-21มค64]แจ้ง เลื่อน การดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 434
[ลอง][พร0023.3/23-20มค64]กำหนดการอกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลอง[ลอง] เขียนโดย Admin 444
[อบจ.][พร0023.5/680-19มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 445
[เด่นชัย][พร0023.5/677-19มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 496
[ลอง][พร0023.2/670-19มค64]การหารือกรณีการขอทุเลาคำสั่งโทษวินัยร้ายแรง[ลอง] เขียนโดย Admin 529
[วังชิ้น][พร0023.3/20-18มค64]กำหนดการออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังชิ้น[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 481
[อบจ.][พร0023.5/575-15มค64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป(ถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 499