แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/16-16กพ64]รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เดินทางมาราชการจังหวัดแพร่[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 434
[อบจ.][พร0023.5/1677-10กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้รับบำนาญอยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป[อบจ.] เขียนโดย Admin 464
[วังชิ้น][พร0023.3/1704-11กพ64]หารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลวังชิ้น[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 489
[พร0023.2/1749-11ก.พ.64]เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอปท. เขียนโดย Admin 451
[เมืองแพร่][พร0023.3/41-11ก.พ.64]สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลได้เห็นชอบให้นางชนนิกานต์ คำอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลทม.อุตรดิตถ์มาปฎิบัติหน้าที่แทนผจก.สถานธนานุบาลทต.ทุ่งโฮ้ง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 482
[ร้องกวาง][พร0023.3/1248-1กพ64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 482
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/38-9ก.พ.64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 502
[เด่นชัย][พร0023.3/1600-9ก.พ.64]การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 460
[อบจ.][พร0023.2/1591-9ก.พ.64]การหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ[อบจ.] เขียนโดย Admin 456
[วังชิ้น][พร0023.3/1559-8กพ64]ขอแจ้งการเข้าพื้นที่สำรวจเพื่อสำรวจ ประเมินและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งมรดกธรณี 4 ภาค ณ จังหวัดแพร่[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 427