แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สูงเม่น][พร0023.5/9601-19สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 292
[อบจ.][พร0023.1/276-17สค64]ขอปรับการศึกษาอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานของหลักสูตรฯ[อบจ.] เขียนโดย Admin 239
[วังชิ้น][พร0023.5/9554-19สค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 246
[อบจ.][พร0023.5/9489-17สค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 230
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/9455-17สค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกาาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 230
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/273-16สค64]สำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายชุมชน[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 226
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/9401-16สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอ่ายนุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 228
[วังชิ้น][พร0023.5/9317-13สค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให่แก่พนักงานเทศบาล[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 307
[อบจ.][พร0023.3/9314-13สค64]โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่ อปท.ประจำปีงบ 64 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต[อบจ.] เขียนโดย Admin 222
[เมืองแพร่][พร0023.3/9316-13สค64]โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่ อปท.ประจำปีงบ 64 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 211