แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/6667-14มิย64]ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 237
[อบจ.][พร0023.1/6653-14มิย64]ขอความอนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 269
[เมืองแพร่][พร0023.1/6652-14มิย64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 258
[วังชิ้น][พร0023.1/185-9มิย64]ส่งแผนกาารตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 พื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 263
[เมืองแพร่][พร0023.3/184-14มิย64]การมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทต.ทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 228
[เมืองแพร่][พร0023.5/6543-10มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 260
[สูงเม่น][พร0023.5/6544-10มิย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 239
[เด่นชัย][พร0023.3/6339-7มิย64]การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานจองเครือข่ายระดับองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 288
[เมืองแพร่][พร0023.5/176-2มิย64]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 324
[เด่นชัย][พร0023.5/6076-31พค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 304