แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/11858-8ตค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 254
[อบจ.][พร0023.5/11529-28กย64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 256
[ลอง][พร0023.3/11407-23กย64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม[ลอง] เขียนโดย Admin 277
[พร0023.4/ว4143-23กย64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เขียนโดย Admin 386
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11387-23กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 291
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11385-23กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 267
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11382-23กย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติใหแก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 263
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11291-21กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 224
[ร้องกวาง][พร0023.5/11304-22กย64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 302
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11219-20กย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 268