แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สองและลอง][พร0023.3/9318-13สค64]โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่ อปท.ประจำปีงบ 64 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต[สองและลอง] เขียนโดย Admin 226
[ร้องกวาง][พร0023.3/9319-13สค64]โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่ อปท.ประจำปีงบ 64 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 232
[ลอง][พร0023.5/9177-10สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 333
[ลอง][พร0023.5/9175-10สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 296
[พร0023.4/3472-10สค64]การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือไม่มีอำนาจตราข้อบัญญัติ เขียนโดย Admin 303
[ร้องกวาง][พร0023.5/9033-5สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 303
[ร้องกวาง][พร0023.5/9031-5สค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 344
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/9029-5สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นางอัมพันธ์ วิรัชกร[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 274
[สอง][พร0023.3/8894-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[สอง] เขียนโดย Admin 271
[ลอง][พร0023.3/8879-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[ลอง] เขียนโดย Admin 245