แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.6/16-12มค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.เป้าหมายสมัครเข้าร่วมเข้าร่วมดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 141
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/14-11มค66]แจ้งศึกษานิเทศน์ในสังกัดดำเนินการตอบแบบฟอร์มสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศน์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 163
[เด่นชัย][พร0023.2/17-11มค66]แจ้งขอความร่วมมืออำเภอประสาน อบต.ไทรย้อยอนุญาตให้ผู้มีรายชื่อฯเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 154
[เมืองแพร่][พร0023.5/11-10มค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 179
[เมืองแพร่][พร0023.3/235-9มค66]การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนอนการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าไฟฟ้า)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 233
[อบจ.][พร0023.6/239-9มค66]ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์[อบจ.] เขียนโดย Admin 144
[เมืองแพร่][พร0023.5/225-9มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 167
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/115-5มค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 186
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/113-5มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 257
[สอง][พร0023.5/5-5มค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 187