แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.3/5833-24พค64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่านเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ 2559[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 307
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5761-21พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นายวิโรจน์ ไล้เลิศ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 287
[อบจ.][พร0023.5/5810-24พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป[อบจ.] เขียนโดย Admin 242
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/5725-21พค64]การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประาณของสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค(สำหรับกองการศึกษา)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 324
[เด่นชัย][พร0023.3/5625-19พค64]ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและการบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณีของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 253
[อบจ.][พร0023.3/159-19พค64]แจ้งขอความร่วมมมือ อบจ.แพร่ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ[อบจ.] เขียนโดย Admin 284
[สูงเม่น][พร0023.5/5581-18พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 278
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5405-13พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 303
[ร้องกวาง][พร0023.3/5283-12พค64]อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 314
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/5284-12พค64]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 247