แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5235-14พค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 274
[อบจ.][พร0023.2/5197-7พค64]รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่งจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วงนจังหวัด(ก.จ.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง[อบจ.] เขียนโดย Admin 311
[อบจ.][พร0023.2/5196-7พค64]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพเศษ[อบจ.] เขียนโดย Admin 287
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/5060-5พค64]หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลผ่านสื่อออนไลน์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 281
[ลอง][พร0023.3/146-28-เมษ64]การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลจากเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน 2563[ลอง] เขียนโดย Admin 242
[เมืองแพร่][พร0023.3/145-28-เมษ64]การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลจากเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 2563[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 250
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/144-28-เมษ64]การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลจากเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ 2563[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 247
[อบจ.][พร0023.3/4983-3เมษ64]การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหา่รส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองคืการบริหารส่วนจังหวัด(ก.ส.อ.)[อบจ.] เขียนโดย Admin 241
[เมืองแพร่][พร0023.5/4998-3พค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 2)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 253
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4740-28เมษ64]การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำฯ[เทศบลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 284