แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3297-27กค64]เลื่อนดำเนินการโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 411
[พร0023.4/ว3217-21กค64]การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 550
[พร0023.4/ว3158-19กค64]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 438
[พร0023.4/ว3125-15กค64]สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการประเมิลผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เขียนโดย Admin 500
[พร0023.4/ว311-13กค64]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว จึงกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในวันศุกร์ ที่ 30 กค 64 เขียนโดย Admin 473
[พร0023.4/ว3047-12กค64]การออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 475
[พร0023.4/ว2974-7กค64]โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 494
[พร0023.4/ว296-30มิย64]กรมโยธาและผังเมืองได้แจ้งกฏกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) เขียนโดย Admin 472
[พร0023.4/ว2865-30มิย64]แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามหน้ามาตรฐานจริยธรรม เขียนโดย Admin 512
[พร0023.4/ว2808-28มิย64]กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถฯ เขียนโดย Admin 512