แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1305-4เมษ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 588
[พร0023.5/ว1241-29มีค65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 623
[พร0023.5/ว1235-29มีค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 541
[พร0023.5/ว1234-29มีค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 574
[พร0023.5/ว180-28มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 386
[พร0023.5/ว178-25มีค65]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 486
[พร0023.5/ว177-25มีค65]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Admin 391
[พร0023.5/ว1202-25มีค65]รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.5/ว172-23มีค65]แจ้ง อปท.เข้าร่วมอบรม เรื่องการควบคุมภานในฯ ผ่านระบบ Facebook Live เขียนโดย Admin 449
[พร0023.5/ว171-23มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 408