แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว176-21เมษ64]ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 642
[พร0023.5/ว167-9เมษ64]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ีนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564" เขียนโดย Admin 770
[พร0023.5/ว1606-8เมษ64]การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Admin 534
[พร0023.5/ว159-2เมษ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 633
[พร0023.5/ว156-31มีค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 558
[พร0023.5/ว149-31มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 581
[พร0023.5/ว124-16มีค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ที่ดิน เขียนโดย Admin 722
[พร0023.5/ว148-25มีค64]การส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เขียนโดย Admin 512
[พร0023.5/ว1374-25มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 648
[พร0023.5/ว146-25มีค64]รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาคัฐ เขียนโดย Admin 562