แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว125-16มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 576
[พร0023.5/ว1212-16มีค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2535 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 736
[พร0023.5/ว1211-16มีค64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 747
[พร0023.5/ว1210-16มีค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 677
[พร0023.5/ว1191-15มีค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 588
[พร0023.5/ว120-12มีค64]กำหนดแนวทางปฏิบัติตามกระทรวง กำหนดวัสดุหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) เขียนโดย Admin 797
[พร0023.5/ว116-11มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 554
[พร0023.5/ว114-11มีค64]เชิญประชุมชี้แจงการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment เขียนโดย Admin 666
[พร0023.5/ว109-10มีค64]แจ้งอำเภอส่งรายงานประเมินผลระบบควบคุมภายในของ อปท. เขียนโดย Admin 521
[พร0023.5/ว111-11มีค64]แจ้งจัดทำข้อมูลแบบรายงานการดำเนินโครงการฯ ส่งจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 527