แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว110-11มีค64]แจ้ง อปท.ทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์และให้ร่วมลงพื้นที่ในการรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่ม การรับลงทะเบียนเราชนะสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชรา เขียนโดย Admin 538
[พร0023.5/ว91-8มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 571
[พร0023.5/ว1060-5มีค64]แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ QR Payment เขียนโดย Admin 701
[พร0023.5/ว1064-5มีค64]รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 544
[พร0023.5/ว1041-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 625
[พร0023.5/ว1040-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 566
[พร0023.5/ว1039-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16-60 เขียนโดย Admin 563
[พร0023.5/ว105-2มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 571
[พร0023.5/ว945-1มีค64]การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 545
[พร0023.5/ว93-19กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 659