แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว791-16กพ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 549
[พร0023.5/ว88-16กพ64]แจ้งรายละเอียดกำารจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองสา่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย Admin 753
[พร0023.5/ว86-16กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 628
[พร0023.5/ว85-16กพ64]โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างของเขตงาน และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online เขียนโดย Admin 690
[พร0023.5/ว773-15กพ64]การโอนจัดสรรงบประมษรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 501
[พร0023.5/ว79-11กพ64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 เขียนโดย Admin 535
[พร0023.5/ว748-11กพ64]แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 521
[พร0023.5/ว602-4กพ64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พศ.2535 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 694
[พร0023.5/ว601-4กพ64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพะราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2542 งวดที่ 12/2563 เขียนโดย Admin 743
[พร0023.5/ว67-4กพ64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 650