แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว244-1มิย64]ขอร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตอบแบบสำรวจ ผ่าน QR-Code เขียนโดย Admin 517
[พร0023.3/ว6099-31พค64]ขอความร่วมมือนกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 458
[พร0023.3/ว242-21พค64]การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ภายในหน่วยงาน เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว2350-21พค64]กำหนดชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบจัดเก็บรายงานการปรเมินตนเอง ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เขียนโดย Admin 471
[พร0023.3/ว2352-21พค64]ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารวนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2564(ครั้งที่ 1) เขียนโดย Admin 454
[พร0023.3/ว2349-31พค64]การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 488
[พร0023.3/ว240-28พค64]พิจารณาแจ้งให้เตรียมความพร้อมในการเปิด ศพด. ในสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 545
[พร0023.3/ว2319-27พค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 426
[พร0023.3/ว2334-28พค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เขียนโดย Admin 2457
[พร0023.3/ว2333-28พค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย Admin 449