แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว260-14มิย64]แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.3/ว2563-14มิย64]รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 434
[พร0023.3/ว2562-14มิย64]แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 612
[พร0023.3/ว259-11มิย64]หารือกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 476
[พร0023.3/ว258-11มิย64]แจ้งจัดทำสื่อเพื่อเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 566
[พร0023.3/ว2521-10มิย64]ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคถ้มครองมนุษยชน เขียนโดย Admin 489
[พร0023.3/ว2481-8,bp64]แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) เขียนโดย Admin 985
[พร0023.3/ว255-9มิย64]แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 459
[พร0023.3/ว2354-31พค64]ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 611
[พร0.023.3/ว2484-8มิย64]รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการาจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Admin 493