แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2444-7มิย64]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 486
[พร0023.3/ว2443-7มิย64]การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เขียนโดย Admin 425
[พร0023.3/ว249-7มิย64]พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย Admin 449
[พร0023.3/ว2407-2มิย64]การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 451
[พร0023.3/ว2408-2มิย64]แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 550
[พร0023.3/ว247-2มิย64]การส่งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 506
[พร0023.3/ว2360-31พค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.3/ว2395-1มิย64]ติดตามผลการเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 399
[พร0023.3/ว2389-1มิย64]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 420
[พร0017.2/ว2379-31พค64]ชี้แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย Admin 534