แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2720-22มิย64]การเลือกกรรมการเงินทุนเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 412
[พร0023.3/ว2719-22มิย64]การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 477
[พร0023.3/ว2718-22มิย64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูงในการติดตามและปรเมินผลโครการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เขียนโดย Admin 485
[พร0023.3/ว278-21มิย64]แจ้ง อปท.นำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย เขียนโดย Admin 519
[พร0023.3/ว2677-18มิย64]โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 441
[พร0023.3/ว2669-18มิย64]หลักเกณฑ์การส่งนมโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพรน่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 487
[พร0023.3/ว2668-18มิย64]ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจแลอุตสาหกรรม 2564 เขียนโดย Admin 414
[พร0023.3/ว2667-18มิย64]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 522
[พร0023.3/ว2666-18มิย64]แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 523
[พร0023.3/ว2652-17มิย64]ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญการประชุม เขียนโดย Admin 478