แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5329-24พย63]รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมากจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 500
[พร0023.3/ว4711-14ตค63](เฉพาะอำเภอเด่นชัย)ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(เฉพาะ ทต.เด่นชัย) เขียนโดย Admin 356
[พร0023.3/ว5310-23พย63]ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 เขียนโดย Admin 1398
[พร0023.3/ว5309-23พย63]ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เขียนโดย Admin 431
[พร0023.3/ว5288-18พย63]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 442
[พร0023.3/ว5298-23พย63]แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลบตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 542
[พร0023.3/ว5289-18พย63]ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เขียนโดย Admin 420
[พร0023.3/ว463-18พย63]การเข้าร่วมประชุมเพิ่มการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขียนโดย Admin 355
[พร0023.3/ว461-18พย63]แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท.จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Admin 425
[พร0023.3/ว5248-17พย63]มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย Admin 401