แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2319-27พค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 415
[พร0023.3/ว2334-28พค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เขียนโดย Admin 2443
[พร0023.3/ว2333-28พค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย Admin 438
[พร0023.3/ว2315-27พค64]การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่)ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เขียนโดย Admin 542
[พร0023.3/ว236-27พค64]ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เขียนโดย Admin 528
[พร0023.3/ว237-27พค64]โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน เขียนโดย Admin 496
[พร0023.3/ว2307-27พค64]การจัดกิจกรรม "หมู่บ่ฃ้าน/ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแพร่ เมืองงาม" เขียนโดย Admin 475
[พร0023.3/ว2289-25พค64]การรายงานผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 478
[พร0023.3/ว2290-25พค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 460
[พร0023.3/ว2287-25พค64]สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับจาดสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 499