แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว428-19ตค64]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 512
[พร0023.2/ว427-19ตค64]รายงานการจัดทำงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.2/ว4467-15ตค64]แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.2/ว4466-15ตค64]การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 361
[พร0023.2/ว4375-8ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายก อบต. เขียนโดย Admin 599
[พร0023.2/ว417-5ตค64]แจ้ง อปท.(ที่มีโรงเรียนในสังกัด)จัดเก็บข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลจำนวนนักเรียนปีะงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 452
[พร0023.2/ว4298-5ตค64]ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 565
[พร0023.2/ว4266-1ตค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 606
[พร0023.2/ว4265-1ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลที่มีเหตุความจำเป็น เขียนโดย Admin 532
[พร0023.2/ว399-29กย64]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 (เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 680