แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5525-24ธค64]ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 343
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 764
มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 812
[พร0023.2/ว5478-21ธค64]แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 ฯ เขียนโดย Admin 467
[พร0023.2/ว5417-16ธค64]การโต้แย้งกรณีนายก อปท.ปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี เขียนโดย Admin 554
[พร0023.2/ว5214-2ธค64]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Admin 501
[พร0023.2/ว5156-30พย64]การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 784
[พร0023.2/ว5147-30พย64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 532
[พร0023.2/ว5145-30พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 427
[พร0023.2/ว5030-22พย64]แจ้งกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบ 2564 เขียนโดย Admin 480