แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3885-6กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 395
[พร0023.2/ว3868-3กย64]แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. เขียนโดย Admin 559
[พร0023.2/ว380-3กย64]แจ้งตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา ระดับต้นฯ เขียนโดย Admin 511
[พร0023.2/ว3867-3กย64]ทบทวนการกำหนดห้วงเวลาในการเสนอขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนกำลัง 3 ปี เขียนโดย Admin 450
[พร0023.2/ว3839-2กย64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 594
[พร0023.2/ว3836-2กย64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 454
[พร0023.2/ว3826-1กย64]ทบทวนการกำหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เขียนโดย Admin 468
[พร0023.2/ว3787-31สค64]กำหนดส่งผลงานครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 478
[พร0023.2/ว3772-30สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 730
[พร0023.2/ว3761-27สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 724