แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2900-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 468
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2898-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 453
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2896-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 429
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2893-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 454
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2889-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 448
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2903-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 427
[อบจ.][พร0023.3/2851-10มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 406
[สูงเม่น][พร0023.3/2861-10มีค64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล(ปีงบ 2559)[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 469
[เมืองแพร่][พร0023.3/93-9มีค64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 435
[เด่นชัย][พร0023.3/94-กพ64]กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 440