แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สอง][พร0023.6/167-15พค66]แจ้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ[สอง] เขียนโดย Admin 72
[เด่นชัย][พร0023.6/4909-12พค66]การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา)[เด่น้ชัย] เขียนโดย Admin 55
[วังชิ้น][พร0023.5/163-12พค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 62
[วังชิ้น][พร0023.6/161-10พค66]แจ้งกำหนดลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อปท.ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 82
[อบจ.][พร0023.1/4759-10พ.ค.66]การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา[อบจ.] เขียนโดย Admin 86
[สูงเม่น][พร0023.6/4753-10พค66]การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 98
[สอง][พร0023.5/4735-9พค66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[สอง] เขียนโดย Admin 86
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/4551-2พค66]พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างการลา[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 151
[อบจ.][พร0023.6/158-8พค66]ขอความร่วมมือ อบจ.จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์[อบจ.] เขียนโดย Admin 88
[สอง][พร0023.5/4605-3พค66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[สอง] เขียนโดย Admin 101