แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.6/14083-8ธ.ค.65]การจัดกิจกรรม(kick off)การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 60
[เมืองแพร่][พร0023.6/13998-6ธค65]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 5/2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 101
[สูงเม่น][พร0023.5/408-2ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 104
[อบจ.][พร0023.3/13884-1ธค65]การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนุนสถานศึกษาสังกัด อปท.ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ(โรงเรียนกีฬา)ประจำปีงบ 2567[อบจ.] เขียนโดย Admin 54
[วังชิ้น][พร0023.5/404-30พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 70
[วังชิ้น][พร0023.3/403-29พย65]แจ้งยกเลิกรหัสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกว้าง[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 63
[อบจ.][พร0023.5/13738-29พย65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 55
[สอง][พร0023.1/13694-28พย65]พร0023.1/13694-28พย65]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 105 กลับต้นสังกัด[สอง]งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรร เขียนโดย Admin 112
[วังชิ้น][พร0023.5/13678-28พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 67
[เมืองแพร่][พร0023.5/402-25พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 84